ഷെയിൻ നിഗമിനെ പുതിയ ചിത്രങ്ങളിൽ സഹകരിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് തീരൂമാനിച്ച പ്രൊഡ്യൂസഴ്സ് അസോസിയേഷൻ

0
8

ഷെയിൻ നിഗമിനെ പുതിയ ചിത്രങ്ങളിൽ സഹകരിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് തീരൂമാനിച്ച പ്രൊഡ്യൂസഴ്സ് അസോസിയേഷൻ . ‘ വെയിൽ’ എന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ കരാർ ലംഘിച്ചതിനും ഒത്തു തീർപ് കരാർ ലംഘിച്ചതിനുമാണ് ഇനി മുതൽ ഷെയിൻ നിഗമിനെ ബാൻ ചെയ്തത് .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here