ആലിയ – രൺബീർ വിവാഹം ?

0
21

ആലിയ – രൺബീർ വിവാഹത്തിന്റെ ഫേക്ക് കല്യാണക്കുറി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വയറലായിരുന്നു , ഇതിന്റെ അവസാനത്തോടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒറിജിനൽ കല്യാണം എന്നാണ് ആരാധകരുടെ ചോദ്യം .

എന്നാൽ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച വന്ന അല്യയോട് ഇതേപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ
ഒസീഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു . അടുത്ത വര്ഷം റിലീസിനൊരുകുന്ന ബ്രഹ്മസ്ത്രം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇവരെ ഒരുമിച്ച് കാണാം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here