2 സ്പൂണ് വീതം 5 ദിവസം കഴിച്ചാൽ അഴുക്കടിഞ്ഞ ശ്വാസകോശം ശുദ്ധമായി ചുറുചുറുക്കോടെ ജോലി...

ശ്വാസകോശ തടസം എന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇതുമൂലം കാൻസർ വരെ വന്നേക്കാം. ശ്വാസകോശം ശുദ്ധിചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സിഗററ്റ് വലിക്കുന്നവർക്കും...

നരച്ച മുടി ഉടനെ കറുപ്പാക്കണോ ? ലേശം പനിക്കൂർക്ക ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ...

മുടിയൊന്നു കറുത്താൽ പിന്നെ ടെൻഷൻ ആണ് എനിക്ക് വയസ്സായോ ? ഇതു എങ്ങനെ കറുപ്പിക്കും ? ആൾക്കാർ നരച്ച മുടി കണ്ടാൽ എന്തു വിചാരിക്കും ? എന്നിങ്ങനെ ഒക്കെ. ഇതാ...

LATEST NEWS

MUST READ